UITGESCHREVEN

Algemene voorwaarden – Privacy

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen die opdrachtgever met Uitgeschreven aangaat en zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uitgeschreven voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Algemene Voorwaarden aan personen die geen partij zijn bij de overeenkomst, maar toch van de diensten van Uitgeschreven gebruikmaken.

Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Uitgeschreven.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offerten en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Uitgeschreven zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Uitgeschreven kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Uitgeschreven daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitgeschreven anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Uitgeschreven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch

Artikel 3 Tarieven

Prijzen worden berekend aan de hand van opnameminuten.

Om voorafgaande zekerheid te vragen voor beoogde kosten, heeft Uitgeschreven het recht een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Informatievoorziening Opdrachtgever

Opdrachtgever dient Uitgeschreven van alle benodigde opnamematerialen te voorzien. Opdrachtgever dient zelf eerlijk te zijn over de kwaliteit van de opname, het aantal personen, wijze van uitwerking en dergelijke. Indien dit niet het geval is, behoudt Uitgeschreven zich het recht voor het tarief aan te passen.

Artikel 5 Geheimhouding

Uigeschreven is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke of beroepsplicht bekendmaking vergt. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 6 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Uitgeschreven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitgeschreven niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Voor zover Uitgeschreven ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Uitgeschreven indien mogelijk gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Annulering

Indien Opdrachtgever na het inleveren van de opname de opdracht wenst te annuleren, wordt afhankelijk van het reeds verrichte werk een percentage van de afgesproken prijs in rekening gebracht, met een minimum van 10%. Deze annulering gebeurt steeds aangetekend naar Uitgeschreven Kapelstraat 3 bus 5 te 3450 Berbroek (België)

Artikel 8 Selectie en klachtbehandeling

Klachten na beëindiging van de werkzaamheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden ingediend. Echter, klachten ontslaan Opdrachtgever niet van betalingsplicht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever vrijwaart Uitgeschreven voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Uitgeschreven verrichtte werkzaamheden.

Uitgeschreven is niet aansprakelijk voor het verwerken van een door Opdrachtgever foutief verstuurd bestand.

Artikel 10 Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Uitgeschreven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Uitgeschreven is gerechtigd periodiek te factureren. In het geval er sprake is van een aanbetaling dan wordt de eerste transcriptie aangeleverd nadat deze aanbetaling ontvangen is.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 6% voor particulieren en 10% voor overige, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Uitgeschreven heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Uitgeschreven kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Uitgeschreven kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het juiste opnamebestand.

Opdrachtgever is verplicht eerlijkheid te verschaffen over de kwaliteit van het opnamebestand indien deze abominabel is.

Artikel 12 Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uitgeschreven partij is, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Uitgeschreven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Uitgeschreven het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.